CITY OF HALTOM CITY  5024 Broadway Ave. Haltom City, Texas 76117 817-222-7700

Tóm lược Phúc lợi Nhân viên

Các câu hỏi về các quyền lợi do Thành phố cung cấp phải được gửi tới Phòng Nhân sự tại 817-222-7737, 817-222-7742 hoặc 817-222-7741.

Những lợi ích được vạch ra ở đây chỉ nhằm mục đích tóm tắt. Tất cả các phúc lợi được quản lý theo các văn kiện kế hoạch cụ thể và / hoặc các chính sách và thủ tục của Thành phố.


liên kết bên ngoài
Những bài viết liên quan
thẻ bài viết
  • 5024 Broadway Ave.
  • Thành phố Haltom, Texas 76117
  • 817-222-7700