CITY OF HALTOM CITY  5024 Broadway Ave. Haltom City, Texas 76117 817-222-7700

Biểu phí

Biểu phí của Thành phố Haltom được cập nhật hàng năm thông qua Bộ Tài chính khi thị trường và các trường hợp khác ra lệnh. Biểu phí phải được phê duyệt và thông qua Pháp lệnh của Hội đồng thành phố khi được thay đổi hoặc cập nhật.

Biểu phí FY2020-21 được liên kết tại đây đã được Hội đồng Thành phố phê duyệt vào tháng 2020 năm 1 và có hiệu lực từ ngày 2020 tháng XNUMX năm XNUMX.


.

Sở Tài Chính
Thị sảnh
5024 Broadway Ave.
Thành phố Haltom, TX 76117
Thứ hai thứ sáu
8: 00 sáng - 5: 00 chiều
Các khoản phải trả
817-222-7701
Những tài khoản có thể nhận được
817-222-7705

Gửi email cho nhân viên

  • 5024 Broadway Ave.
  • Thành phố Haltom, Texas 76117
  • 817-222-7700