CITY OF HALTOM CITY  5024 Broadway Ave. Haltom City, Texas 76117 817-222-7700

Haltom City

SỞ TÀI CHÍNH

 • TOÀ ​​THỊ CHÍNH
  5024 Broadway Ave. Haltom City, TX 76117

GIỜ LÀM VIỆC

 • Thứ hai thứ sáu
  8: 00 sáng - 5: 00 chiều
 • Thứ bảy Chủ Nhật
  Đóng

Báo cáo tài chính toàn diện hàng năm của 2021

Báo cáo Tài chính Thường niên Toàn diện của Thành phố Haltom 2021 (CAFR) có sẵn để tải xuống ở định dạng PDF bên dưới. Nó cũng được nhúng bên dưới để xem.

Sở Tài Chính
liên kết bên ngoài
 • 5024 Broadway Ave.
 • Thành phố Haltom, Texas 76117
 • 817-222-7700