CITY OF HALTOM CITY  5024 Broadway Ave. Haltom City, Texas 76117 817-222-7700

Hội đồng, Ủy ban & Ủy ban Thành phố Haltom

Ban Dịch vụ Hỏa hoạn

Các thành viên của Hội đồng Dịch vụ Chữa cháy làm việc để cải thiện an toàn hỏa hoạn bằng cách cung cấp thông tin và hướng cho cộng đồng thông qua các chương trình an toàn và giáo dục về lửa.

Các cuộc hẹn được thực hiện bởi Hội đồng Thành phố.

Có thể tìm thấy các truyền thuyết & phút từ năm 2020 nhấn vào đây.. Đối với các chương trình nghị sự / phút trước tháng 2020 năm XNUMX, vui lòng điền vào và gửi yêu cầu hồ sơ mở.

Truyền thuyết & Biên bản năm 2021
Tháng Mười Một 16, 2021
19 Tháng Mười
Tháng Chín 21, 2021
Tháng Tám 17, 2021
Tháng Bảy 20, 2021
Tháng Sáu 15, 2021
11 Tháng Năm, 2021
4 Tháng Năm, 2021
20 Tháng Tư, 2021
Thành viên được bổ nhiệm
 • Địa điểm 1 - George Coffman
 • Nơi 2 - Debi Geltmeier
 • Vị trí 3 - Suzanne Norris - Chủ tọa
 • Vị trí 4 - Thomas Holmes
 • Đặt 5 - Betty Porter
 • Vị trí 6 - David McConnell, Phó chủ tịch
 • Đặt 7 - Kẹo cao su Francesca
 • Vị trí 8 - Joe Freitas
 • Hội đồng liên lạc - Lin Thompson
 • 5024 Broadway Ave.
 • Thành phố Haltom, Texas 76117
 • 817-222-7700