CITY OF HALTOM CITY  5024 Đại lộ Broadway. Thành phố Haltom, Texas 76117 817-222-7700

Thành phố Haltom

Hội đồng, Ủy ban & Ủy ban

Ban Dịch vụ Hỏa hoạn

Ban Dịch vụ Hỏa hoạn

Các thành viên của Hội đồng Dịch vụ Chữa cháy làm việc để cải thiện an toàn hỏa hoạn bằng cách cung cấp thông tin và hướng cho cộng đồng thông qua các chương trình an toàn và giáo dục về lửa.

Các cuộc hẹn được thực hiện bởi Hội đồng Thành phố.

Đối với chương trình nghị sự / phút trước tháng 2021 năm XNUMX, vui lòng điền và gửi yêu cầu hồ sơ mở.

Chương trình nghị sự & phút
21 Tháng Ba, 2023
8 Tháng Ba, 2023
Ngày 21 tháng 2023 năm XNUMX
Tháng Một 17, 2023
Tháng Mười Hai 13, 2022
Tháng Mười Một 15, 2022
18 Tháng Mười
Tháng Chín 20, 2022
Tháng Tám 16, 2022
Tháng Bảy 19, 2022
Tháng Sáu 21, 2022
26 Tháng Tư, 2022
15 Tháng Ba, 2022
Ngày 15 tháng 2022 năm XNUMX
Tháng Một 18, 2022

Hủy

Thành viên được bổ nhiệm
 • Địa điểm 1 - George Coffman
 • Nơi 2 - Debi Geltmeier, Thư ký
 • Vị trí 3 - Suzanne Norris, Chủ tọa
 • Vị trí 4 - Thomas Holmes
 • Đặt 5 - Betty Porter
 • Nơi 6 - David McConnell
 • Vị trí 7 - Francesca Gum, Phó chủ tịch
 • Vị trí 8 - Joe Freitas
 • Hội đồng liên lạc - Lin Thompson
 • 5024 Broadway Ave.
 • Thành phố Haltom, Texas 76117
 • 817-222-7700