CITY OF HALTOM CITY  5024 Broadway Ave. Haltom City, Texas 76117 817-222-7700

Truyền thuyết & Biên bản của Ban Dịch vụ Cứu hỏa - 2020

Các thành viên của Hội đồng Dịch vụ Chữa cháy làm việc để cải thiện an toàn hỏa hoạn bằng cách cung cấp thông tin và hướng cho cộng đồng thông qua các chương trình an toàn và giáo dục về lửa.

Các cuộc hẹn được thực hiện bởi Hội đồng Thành phố.

Có thể tìm thấy các truyền thuyết & phút từ năm 2021 nhấn vào đây.. Đối với các chương trình nghị sự / phút trước tháng 2020 năm XNUMX, vui lòng điền vào và gửi yêu cầu hồ sơ mở.

2020


Tháng 2020 năm XNUMX - không có cuộc họp


Tháng Mười Một 17, 2020


20 Tháng Mười


Tháng Chín 15, 2020


Tháng Sáu 16, 2020


17 Tháng Ba, 2020


18, Tháng 2020, XNUMX


Tháng Một 21, 2020


liên kết bên ngoài
Những bài viết liên quan
  • 5024 Broadway Ave.
  • Thành phố Haltom, Texas 76117
  • 817-222-7700