CITY OF HALTOM CITY  5024 Broadway Ave. Haltom City, Texas 76117 817-222-7700

Ngân sách FY2022 được thông qua

Ngân sách Thành phố Hạ Long được Thông qua năm 2022 hiện có sẵn để xem và có thể tải xuống bên dưới ở định dạng PDF. Ngân sách đã được hội đồng thành phố thông qua tại các cuộc họp hội đồng thành phố ngày 23 & 30 tháng 2021 năm XNUMX.

Adopted Fiscal Year 2022 Budget
Sở Tài Chính
TOÀ ​​THỊ CHÍNH
5024 Broadway Ave.
Thành phố Haltom, TX 76117
Các khoản phải trả
817-222-7701
Những tài khoản có thể nhận được
817-222-7705

Gửi email cho nhân viên

GIỜ LÀM VIỆC
Thứ hai thứ sáu
8: 00 sáng - 5: 00 chiều
liên kết bên ngoài
Những bài viết liên quan
  • 5024 Broadway Ave.
  • Thành phố Haltom, Texas 76117
  • 817-222-7700