CITY OF HALTOM CITY  5024 Broadway Ave. Haltom City, Texas 76117 817-222-7700

Hội đồng, Ủy ban & Ủy ban Thành phố Haltom

Ban thư viện

Hội đồng Thư viện Thành phố Haltom hỗ trợ trong việc phát triển chính sách, lập kế hoạch dài hạn, phát triển các sự kiện đặc biệt và quảng bá các dịch vụ thư viện. Các cuộc hẹn được đưa ra bởi Hội đồng thành phố.

Có thể tìm thấy các truyền thuyết & phút từ năm 2020 nhấn vào đây.. Đối với các chương trình nghị sự / phút trước tháng 2020 năm XNUMX, vui lòng điền vào và gửi yêu cầu hồ sơ mở.

Truyền thuyết & Biên bản năm 2021

Tháng Sáu 22, 2021
25 Tháng Năm, 2021
27 Tháng Tư, 2021
23 Tháng Ba, 2021
Thành viên được bổ nhiệm
 • Nơi 1 - Bette Bronstad
 • Đặt 2 - Clare Juarez
 • Nơi 3 - Loretta DuBois
 • Địa điểm 4 - Amanda Hughes
 • Vị trí 5 - Terri Grizzelle
 • Nơi 6 - Bonnie Richards - Thư ký
 • Nơi 7 - Donna Peterson
 • Nơi 8 - Chủ tịch Rexanne Grove
 • Liên hệ Hội đồng - Walter Grow
 • 5024 Broadway Ave.
 • Thành phố Haltom, Texas 76117
 • 817-222-7700