CITY OF HALTOM CITY  5024 Đại lộ Broadway. Thành phố Haltom, Texas 76117 817-222-7700

Thành phố Haltom

Hội đồng, Ủy ban & Ủy ban

Ban thư viện

Ban thư viện

Hội đồng Thư viện Thành phố Haltom hỗ trợ trong việc phát triển chính sách, lập kế hoạch dài hạn, phát triển các sự kiện đặc biệt và quảng bá các dịch vụ thư viện. Các cuộc hẹn được đưa ra bởi Hội đồng thành phố.

Đối với chương trình nghị sự / phút trước tháng 2021 năm XNUMX, vui lòng điền và gửi yêu cầu hồ sơ mở.

Chương trình nghị sự & phút
28 Tháng Ba, 2023
Ngày 28 tháng 2023 năm XNUMX
Tháng Một 24, 2023
Tháng Mười Một 29, 2022

Đã hủy - thiếu đại biểu

25 Tháng Mười
Tháng Chín 27, 2022
Tháng Tám 23, 2022
Tháng Bảy 26, 2022
Tháng Sáu 28, 2022
24 Tháng Năm, 2022

Hủy

21 Tháng Tư, 2022

Hủy

22 Tháng Ba, 2022
Ngày 22 tháng 2022 năm XNUMX
Tháng Một 25, 2022
Thành viên được bổ nhiệm
 • Nơi 1 - Bette Bronstad
 • Đặt 2 - Clare Juarez
 • Nơi 3 - Loretta DuBois
 • Địa điểm 4 - Amanda Hughes
 • Vị trí 5 - Terri Grizzelle
 • Vị trí 6 - Bonnie Richards, Thư ký
 • Nơi 7 - Donna Peterson
 • Vị trí 8 - Rexanne Grove, Chủ tọa
 • Nhân viên liên lạc - Erica Gill
 • Hội đồng liên hệ - Tiffany Chandler
 • 5024 Broadway Ave.
 • Thành phố Haltom, Texas 76117
 • 817-222-7700