CITY OF HALTOM CITY  5024 Broadway Ave. Haltom City, Texas 76117 817-222-7700

Biên bản & Truyền thuyết của Ban Thư viện - 2020

Hội đồng Thư viện Thành phố Haltom hỗ trợ phát triển chính sách, quy hoạch tầm xa, phát triển sự kiện đặc biệt, và quảng bá các dịch vụ thư viện.

Các cuộc hẹn được thực hiện bởi Hội đồng Thành phố.

Đối với chương trình nghị sự / phút trước tháng 2020 năm XNUMX, vui lòng điền và gửi yêu cầu hồ sơ mở.

Có thể tìm thấy các truyền thuyết & phút từ năm 2021 nhấn vào đây..

2020


25, Tháng 2020, XNUMX


Tháng Một 28, 2020

  • 5024 Broadway Ave.
  • Thành phố Haltom, Texas 76117
  • 817-222-7700