CITY OF HALTOM CITY  5024 Broadway Ave. Haltom City, Texas 76117 817-222-7700

Báo cáo hàng tháng

Bắt đầu với các báo cáo năm 2020, giấy chứng nhận cư trú, giấy phép xây dựng và báo cáo cấu trúc khu dân cư không đạt tiêu chuẩn hàng tháng được kết hợp thành một tệp PDF.

Kế hoạch & Phát triển Cộng đồng
Thị sảnh
5024 Broadway Ave.
Thành phố Haltom, TX 76117
Thứ hai thứ sáu
8: 00 sáng - 5: 00 chiều
Giám định
817-222-7730
Lập kế hoạch
817-222-7757

Gửi email cho nhân viên

  • 5024 Broadway Ave.
  • Thành phố Haltom, Texas 76117
  • 817-222-7700