Hội đồng, Ủy ban & Ủy ban Thành phố Haltom

Ban công viên

Mục đích của Ban Công viên & Giải trí là thực hiện các nghiên cứu và kế hoạch dự án để cải thiện và mua lại công viên công cộng và các không gian mở nhằm phát triển và mở rộng nó; đề xuất với hội đồng các chương trình giải trí cho tất cả các bộ phận dân cư; hành động và hỗ trợ các hội đồng thành phố khác trong việc xây dựng các kế hoạch phù hợp để phát triển công viên và không gian mở của thành phố.

Các cuộc hẹn được đưa ra bởi Hội đồng thành phố. Các cuộc họp được tổ chức vào Thứ Ba đầu tiên của mỗi tháng tại Trung tâm Giải trí, nằm ở 1 Broadway Ave., lúc 4839:6 chiều

Có thể tìm thấy các truyền thuyết & phút từ năm 2020 nhấn vào đây.. Đối với các chương trình nghị sự / phút trước tháng 2020 năm XNUMX, vui lòng điền vào và gửi yêu cầu hồ sơ mở.

Truyền thuyết & Biên bản năm 2022
Tháng Một 11, 2022
Thành viên được bổ nhiệm
 • Vị trí 1 - Cheri Crum
 • Vị trí 2 - Kristy Dunn
 • Vị trí 3 - Chỗ trống
 • Vị trí 4 - Mario Mack
 • Vị trí 5 - Penny Clowers
 • Vị trí 6 - Dana Coffman, Chủ tọa
 • Vị trí 7 - Don LeMaster
 • Vị trí 8 - Cược Tandra
 • Hội đồng liên hệ - Kyle Smith
 • 5024 Broadway Ave.
 • Thành phố Haltom, Texas 76117
 • 817-222-7700