CITY OF HALTOM CITY  5024 Đại lộ Broadway. Thành phố Haltom, Texas 76117 817-222-7700

dừng lại City

SỞ TÀI CHÍNH

 • Đạo diễn - Stormy Johnson
  TOÀ ​​THỊ CHÍNH
  5024 Đại lộ Broadway. Thành phố Haltom, TX 76117

GIỜ LÀM VIỆC

 • Thứ hai thứ sáu
  8: 00 sáng - 5: 00 chiều
 • Thứ bảy Chủ Nhật
  Đóng

Thuế suất Thuế

Thuế suất bất động sản của Thành phố Haltom là gì?
Mức thuế hiện tại của Thành phố Haltom (FY2023) là 0.608162 đô la trên 100 đô la định giá được thẩm định.

Thuế suất bất động sản của Thành phố Haltom có ​​phải là cơ quan thuế duy nhất không?
Không, thành phố là một trong một số cơ quan thuế. Bảng dưới đây minh họa các mức thuế suất cho các cơ quan thuế khác ở thành phố Haltom.

 • $ 1.279800 - Học khu Birdville Independent
 • $ 0.608162 - Thành phố Haltom City
 • $ 0.224000 - Tarrant County
 • $ 0.224429 - Khu bệnh viện hạt Tarrant
 • $ 0.130170 - Cao đẳng Hạt Tarrant
 • 5024 Broadway Ave.
 • Thành phố Haltom, Texas 76117
 • 817-222-7700