CITY OF HALTOM CITY  5024 Broadway Ave. Haltom City, Texas 76117 817-222-7700

Giấy phép Công trình Công cộng

Các giấy phép được cấp từ Bộ Công trình Công cộng bao gồm Phát triển Vùng ngập lũ, Xây dựng Quyền của Con đường và Vận chuyển Chất thải lỏng. Chúng có sẵn bên dưới để tải xuống ở định dạng PDF.

Công trình công cộng
Trung tâm Dịch vụ Thành phố
4200 Hollis St.
Thành phố Haltom, TX 76111
Thứ hai thứ sáu
8: 00 sáng - 4: 30 chiều
Thông tin
817-834-9036
Sau giờ. Trường hợp khẩn cấp
817-222-7000

Gửi email cho nhân viên

  • 5024 Broadway Ave.
  • Thành phố Haltom, Texas 76117
  • 817-222-7700