CITY OF HALTOM CITY  5024 Đại lộ Broadway. Thành phố Haltom, Texas 76117 817-222-7700

Yêu cầu Hồ sơ Mở

CITY HALL - 5024 Broadway Ave. | Thành phố Haltom, TX 76117

Các yêu cầu hồ sơ mở được xử lý trong Văn phòng Bí thư Thành phố. Yêu cầu có thể được thực hiện trực tiếp hoặc trực tuyến, và các trường hợp bình thường quy định thời gian 10 ngày đối với các yêu cầu đó.

Tải xuống biểu mẫu PDF được liên kết bên dưới nếu bạn muốn gửi qua đường bưu điện hoặc gửi biểu mẫu tại Văn phòng Bí thư Thành phố, đặt tại Tòa thị chính.

Bạn cũng có thể điền vào biểu mẫu trực tuyến được liên kết bên dưới và nhận yêu cầu khi được thông báo về tính khả dụng của chúng.

Điền của tôi hình thức trực tuyến.
Thư ký thành phố
liên kết bên ngoài
Những bài viết liên quan
  • 5024 Broadway Ave.
  • Thành phố Haltom, Texas 76117
  • 817-222-7700