CITY OF HALTOM CITY  5024 Đại lộ Broadway. Thành phố Haltom, Texas 76117 817-222-7700

Ngày đi làm hàng tháng của HCPD. Xem Mtg.

Ngày
Thứ Hai, ngày 5 tháng 22 năm XNUMX 7: 00 pm - 8: 00 pm
Địa Chỉ
Trung tâm Dịch vụ Cộng đồng, 5265 Placid, Thành phố Haltom, TX 76117

Mô tả

Sở Cảnh sát Thành phố Haltom tổ chức các buổi họp của Community Watch vào thứ Hai đầu tiên của mỗi tháng tại Trung tâm Dịch vụ Cộng đồng, nằm ở 5265 Placid Dr. ở Thành phố Haltom. Các cuộc họp bắt đầu lúc 7:00 tối và kéo dài khoảng một giờ. Nhiều diễn giả khách mời được giới thiệu, hãy theo dõi trang Facebook của HCPD để biết chi tiết về diễn giả khách mời của mỗi tháng.

https://www.facebook.com/HaltomCityPoliceDept

Bạn cũng có thể liên hệ với Viên chức Dusty Simmons (Dịch vụ Cộng đồng) theo số 817-222-7036.
  • 5024 Broadway Ave.
  • Thành phố Haltom, Texas 76117
  • 817-222-7700