CITY OF HALTOM CITY  5024 Đại lộ Broadway. Thành phố Haltom, Texas 76117 817-222-7700

Thành phố Haltom - Thư mục Sở

Thị sảnh
Số chính
817-222-7700
Công trình công cộng
Sau Giờ Khẩn cấp
817-222-7000
Số chính
817-834-9036
CẢNH SÁT
Trường hợp khẩn cấp
911
Số chính
817-222-7000
Không gửi khẩn cấp
817-281-1000

Thư mục của nhân viên Thành phố được liệt kê dưới đây. Bạn cũng có thể gửi email cho nhân viên bằng cách nhấp vào phòng của họ và điền vào biểu mẫu trực tuyến.

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN THÀNH PHỐ

Quản lý Thành phố
817-222-7748
Trợ lý Quản lý Thành phố
817-222-7733

VĂN PHÒNG THỨ TRƯỞNG THÀNH PHỐ

Thư ký thành phố
817-222-7749
Trợ lý thư ký thành phố
817-222-7754

THỰC HIỆN MÃ

Giám sát viên
817-222-7736

NHÂN VIÊN MÃ
Quận 1
817-222-7782
Quận 2
817-222-7732
Quận 3
817-222-7776
Quận 4
817-222-7731
Quận 5
817-222-7735

TÀI CHÍNH

Giám đốc
817-222-7706
Asst. Giám đốc / Dịch vụ khách hàng
817-222-7704
Asst. Giám đốc / Kiểm soát viên
817-222-7703
Quản lý ngân sách
817-222-7715
Tài khoản phải trả
817-222-7701
Những tài khoản có thể nhận được
817-222-7705

CỨU HỎA

Quản lý Hỏa hoạn
817-222-7140
Trưởng cháy
817-222-7141
Phó trưởng phòng cháy
817-222-7142
Mgmt khẩn cấp. Điều phối viên
817-222-7145
Hỏa tướng
817-222-7148
FAX
817-759-8656

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Giám đốc
817-222-7707
Quản trị viên web / HCTV
817-222-7796

DỊCH VỤ THƯ VIỆN

Tài liệu tham khảo
817-222-7786
Lưu thông
817-222-7785
Quản trị viên.
817-222-7790
Thủ thư người lớn
817-222-7770
Thủ thư thiếu niên cao cấp
817-222-7769
Thủ thư cấp cao cho trẻ em
817-222-7766
Dịch vụ Outreach Thủ thư
817-222-7768
Người lớn biết chữ
817-222-7789
FAX
817-788-1499

KHU & KHAI THÁC

Thông tin
817-222-7171
Giám đốc
817-222-7176
Giám sát giải trí
817-222-7177
Điều phối viên thể thao
817-222-7173

CẢNH SÁT

Số chính
817-222-7000
Không gửi khẩn cấp
817-281-1000
Trưởng Công an
817-222-7103
DỊCH VỤ ĐỒNG NHẤT
Trung sĩ
817-222-7054
Hoạt động ban ngày
817-222-7077
Hoạt động ban đêm
817-222-7055
Dịch vụ Điều tra
817-222-7080
Điều tra hình sự
817-222-7079
Tội phạm về tài sản
817-222-7027
817-222-7040
Tội phạm chống lại người
817-222-7035
Nhà ở đa chức năng không có tội phạm
817-222-7010

CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG

Thông tin
817-834-9036
Sau Giờ Hạn
817-222-7000
Thư Ký Gửi
817-840-3575
Giám đốc
817-840-3571
Asst. Giám đốc
817-840-3576
Bảo trì nước / cống rãnh
817-840-3569
Bảo trì đường phố
817-840-3567
Xây dựng Tiện ích / Thoát nước
817-840-3568
Dịch vụ Môi trường
817-840-3572
Sản xuất nước
817-840-3576
Kỹ sư thành phố
817-840-3583
Thanh tra xây dựng
817-840-3582
Chuyên viên quản trị cơ sở dữ liệu
817-840-3580

MUA

Đại lý mua
817-222-7760

CHUYỂN TIỀN

Yêu cầu
817-222-7717
Thanh toán qua điện thoại
1-877-849-0088
Thị sảnh
Số chính
817-222-7700
Công trình công cộng
Sau Giờ Khẩn cấp
817-222-7000
Số chính
817-834-9036
CẢNH SÁT
Trường hợp khẩn cấp
911
Số chính
817-222-7000
Không gửi khẩn cấp
817-281-1000

Thư mục của nhân viên Thành phố được liệt kê dưới đây. Bạn cũng có thể gửi email cho nhân viên bằng cách nhấp vào phòng của họ và điền vào biểu mẫu trực tuyến.

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN THÀNH PHỐ

Quản lý Thành phố
817-222-7748
Trợ lý Quản lý Thành phố
817-222-7733

VĂN PHÒNG THỨ TRƯỞNG THÀNH PHỐ

Thư ký thành phố
817-222-7749
Trợ lý thư ký thành phố
817-222-7754

THỰC HIỆN MÃ

Giám sát viên
817-222-7736

NHÂN VIÊN MÃ
Quận 1
817-222-7782
Quận 2
817-222-7732
Quận 3
817-222-7776
Quận 4
817-222-7731
Quận 5
817-222-7735

TÀI CHÍNH

Giám đốc
817-222-7706
Asst. Giám đốc / Dịch vụ khách hàng
817-222-7704
Asst. Giám đốc / Kiểm soát viên
817-222-7703
Quản lý ngân sách
817-222-7715
Tài khoản phải trả
817-222-7701
Những tài khoản có thể nhận được
817-222-7705

CỨU HỎA

Quản lý Hỏa hoạn
817-222-7140
Trưởng cháy
817-222-7141
Phó trưởng phòng cháy
817-222-7142
Mgmt khẩn cấp. Điều phối viên
817-222-7145
Hỏa tướng
817-222-7148
FAX
817-759-8656

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Giám đốc
817-222-7707
Quản trị viên web / HCTV
817-222-7796

DỊCH VỤ THƯ VIỆN

Tài liệu tham khảo
817-222-7786
Lưu thông
817-222-7785
Quản trị viên.
817-222-7790
Thủ thư người lớn
817-222-7770
Thủ thư thiếu niên cao cấp
817-222-7769
Thủ thư cấp cao cho trẻ em
817-222-7766
Dịch vụ Outreach Thủ thư
817-222-7768
Người lớn biết chữ
817-222-7789
FAX
817-788-1499

KHU & KHAI THÁC

Thông tin
817-222-7171
Giám đốc
817-222-7176
Giám sát giải trí
817-222-7177
Điều phối viên thể thao
817-222-7173

CẢNH SÁT

Số chính
817-222-7000
Không gửi khẩn cấp
817-281-1000
Trưởng Công an
817-222-7103
DỊCH VỤ ĐỒNG NHẤT
Trung sĩ
817-222-7054
Hoạt động ban ngày
817-222-7077
Hoạt động ban đêm
817-222-7055
Dịch vụ Điều tra
817-222-7080
Điều tra hình sự
817-222-7079
Tội phạm về tài sản
817-222-7027
817-222-7040
Tội phạm chống lại người
817-222-7035
Nhà ở đa chức năng không có tội phạm
817-222-7010

CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG

Thông tin
817-834-9036
Sau Giờ Hạn
817-222-7000
Thư Ký Gửi
817-840-3575
Giám đốc
817-840-3571
Asst. Giám đốc
817-840-3576
Bảo trì nước / cống rãnh
817-840-3569
Bảo trì đường phố
817-840-3567
Xây dựng Tiện ích / Thoát nước
817-840-3568
Dịch vụ Môi trường
817-840-3572
Sản xuất nước
817-840-3576
Kỹ sư thành phố
817-840-3583
Thanh tra xây dựng
817-840-3582
Chuyên viên quản trị cơ sở dữ liệu
817-840-3580

MUA

Đại lý mua
817-222-7760

CHUYỂN TIỀN

Yêu cầu
817-222-7717
Thanh toán qua điện thoại
1-877-849-0088
liên kết bên ngoài
Những bài viết liên quan
Thẻ bài viết
  • 5024 Broadway Ave.
  • Thành phố Haltom, Texas 76117
  • 817-222-7700