CITY OF HALTOM CITY  5024 Đại lộ Broadway. Thành phố Haltom, Texas 76117 817-222-7700

Thành phố Haltom

Hội đồng, Ủy ban & Ủy ban

Ban Khu vực Tái đầu tư Tăng thuế

  • TRẠM LỬA TRUNG TÂM (Ga 1) - 5525 Broadway Ave. | Thành phố Haltom, TX 76117

Ban Khu vực Tái đầu tư Tăng thuế

Ban Quản lý Khu Tái đầu tư Tăng thuế (TIRZ) sẽ đưa ra các khuyến nghị cho Hội đồng Thành phố về việc điều hành, quản lý và vận hành khu tái đầu tư được chỉ định. Ban được Hội đồng Thành phố giao mọi quyền hạn cần thiết để thực hiện bất kỳ dự án và kế hoạch tài chính nào đã được Hội đồng Thành phố phê duyệt, bao gồm quyền sử dụng các chuyên gia tư vấn và ký kết các thỏa thuận mà Hội đồng cho là cần thiết hoặc thuận tiện để thực hiện dự án và kế hoạch tài chính và quản lý, vận hành và quản lý khu vực tái đầu tư bao gồm, nhưng không giới hạn, quyền ký kết các thỏa thuận hoàn trả và các nghĩa vụ khác được bảo đảm bởi quỹ TIRZ được thiết lập trong sắc lệnh TIRZ.

Truyền thuyết & Biên bản năm 2021
Ngày - TBD

Lịch trình sự kiện

Phút

Thành viên được bổ nhiệm
  • Vị trí 1 - Lin Thompson, Chủ tịch
  • Vị trí 2 - Kyle Smith
  • Nơi 3 - Don Cooper
  • Nơi 4 - Marian Hilliard
  • Vị trí 5 - Quy tắc Scott
  • 5024 Broadway Ave.
  • Thành phố Haltom, Texas 76117
  • 817-222-7700