CITY OF HALTOM CITY  5024 Đại lộ Broadway. Thành phố Haltom, Texas 76117 817-222-7700

Trang web Pháp luật Khước từ

Chính sách Bảo mật

Lưu ý: Sự riêng tư của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi. Bất kỳ dữ liệu nào được yêu cầu chỉ được sử dụng cho mục đích kinh doanh và sẽ được bảo vệ khỏi sự tiết lộ công khai ở mức tối đa được cung cấp bởi luật của tiểu bang. Tuy nhiên, theo Luật Thông tin Công cộng Texas, tất cả các thông điệp thư điện tử và các thông tin khác mà thành phố City of Haltom nhận được đều thành hồ sơ của Thành phố và có thể phải tiết lộ cho công chúng theo các quy định của đạo luật đó. Thành Phố Thành Phố Haltom sẽ không bán hoặc cung cấp địa chỉ email và thông tin cá nhân thu thập được cho bất cứ ai bên ngoài Thành Phố Thành Phố Haltom, trừ khi được yêu cầu bởi luật pháp.

Khước từ trách nhiệm của trang web

1. Việc bảo trì các trang web của thành phố Thành phố Haltom là vì sự tiện lợi của công chúng và thành phố Haltom không bảo đảm hoặc đưa ra những tuyên bố về chất lượng, nội dung, chính xác, kịp thời hoặc đầy đủ của thông tin (cho dù là văn bản, đồ hoạ, hay liên kết đến các trang web khác). Thông tin này có thể thay đổi mà không cần thông báo từ thành phố City of Haltom do cập nhật, sửa chữa hoặc xây dựng lại trang web này. Việc sử dụng thương mại trang web hoặc các tài liệu trong đó bị cấm nếu không có sự cho phép bằng văn bản của thành phố City of Haltom, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Tất cả các nhãn hiệu dịch vụ và thương hiệu được đề cập trong tài liệu này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

2. Việc sử dụng e-mail và bất kỳ hệ thống nhắn tin nào sẽ không được coi là thông báo pháp lý cho thành phố City of Haltom, liên quan đến bất kỳ khiếu nại hoặc lý do hành động hiện tại hoặc tiềm năng nào đối với thành phố hoặc bất kỳ cơ quan, cán bộ, , đại lý hoặc đại diện, khi có yêu cầu thông báo cho Thành phố về bất kỳ luật, pháp lệnh, điều lệ, quy tắc hoặc quy định nào của liên bang, tiểu bang hoặc địa phương. Thông báo về bất kỳ yêu cầu bồi thường nào phải được gửi bằng văn bản tới Thư ký Thành phố của Thành phố Haltom, 5024 Broadway Avenue, thành phố Haltom, TX 76117.

Liên kết

Thành phố của Thành phố Haltom có ​​chứa các liên kết đến các trang web bên ngoài chỉ với mục đích cung cấp tài liệu tham khảo và thông tin. Việc đưa các liên kết này không được hiểu là sự chứng thực hay tài trợ của các trang web này, nội dung, quan điểm, sản phẩm hoặc dịch vụ của họ. Bằng cách sử dụng trang web của Thành phố Haltom City, người sử dụng thừa nhận và chấp nhận rằng Thành phố không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tài liệu nào được lưu trữ trên các trang web khác, cũng không chịu trách nhiệm về bất kỳ tài liệu bất hợp pháp, gây xúc phạm, gây khó chịu hoặc bất hợp pháp nào được tìm thấy trên các trang web khác, nguy cơ thương tật hoặc hư hỏng do xem, nghe, tải hoặc lưu trữ các tài liệu này hoàn toàn nằm trong tay người sử dụng. Khi bạn liên kết tới trang web khác, bạn phải tuân theo chính sách bảo mật của trang web mới đó. Thành phố không xác nhận bất kỳ nội dung, quan điểm, sản phẩm hoặc dịch vụ nào được liên kết từ hệ thống này và sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại do sự tin cậy, độ tin cậy hoặc tính kịp thời của thông tin đó.

Chính sách Bảo mật

Lưu ý: Sự riêng tư của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi. Bất kỳ dữ liệu nào được yêu cầu chỉ được sử dụng cho mục đích kinh doanh và sẽ được bảo vệ khỏi sự tiết lộ công khai ở mức tối đa được cung cấp bởi luật của tiểu bang. Tuy nhiên, theo Luật Thông tin Công cộng Texas, tất cả các thông điệp thư điện tử và các thông tin khác mà thành phố City of Haltom nhận được đều thành hồ sơ của Thành phố và có thể phải tiết lộ cho công chúng theo các quy định của đạo luật đó. Thành Phố Thành Phố Haltom sẽ không bán hoặc cung cấp địa chỉ email và thông tin cá nhân thu thập được cho bất cứ ai bên ngoài Thành Phố Thành Phố Haltom, trừ khi được yêu cầu bởi luật pháp.

Khước từ trách nhiệm của trang web

1. Việc bảo trì các trang web của thành phố Thành phố Haltom là vì sự tiện lợi của công chúng và thành phố Haltom không bảo đảm hoặc đưa ra những tuyên bố về chất lượng, nội dung, chính xác, kịp thời hoặc đầy đủ của thông tin (cho dù là văn bản, đồ hoạ, hay liên kết đến các trang web khác). Thông tin này có thể thay đổi mà không cần thông báo từ thành phố City of Haltom do cập nhật, sửa chữa hoặc xây dựng lại trang web này. Việc sử dụng thương mại trang web hoặc các tài liệu trong đó bị cấm nếu không có sự cho phép bằng văn bản của thành phố City of Haltom, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Tất cả các nhãn hiệu dịch vụ và thương hiệu được đề cập trong tài liệu này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

2. Việc sử dụng e-mail và bất kỳ hệ thống nhắn tin nào sẽ không được coi là thông báo pháp lý cho thành phố City of Haltom, liên quan đến bất kỳ khiếu nại hoặc lý do hành động hiện tại hoặc tiềm năng nào đối với thành phố hoặc bất kỳ cơ quan, cán bộ, , đại lý hoặc đại diện, khi có yêu cầu thông báo cho Thành phố về bất kỳ luật, pháp lệnh, điều lệ, quy tắc hoặc quy định nào của liên bang, tiểu bang hoặc địa phương. Thông báo về bất kỳ yêu cầu bồi thường nào phải được gửi bằng văn bản tới Thư ký Thành phố của Thành phố Haltom, 5024 Broadway Avenue, thành phố Haltom, TX 76117.

Liên kết

Thành phố của Thành phố Haltom có ​​chứa các liên kết đến các trang web bên ngoài chỉ với mục đích cung cấp tài liệu tham khảo và thông tin. Việc đưa các liên kết này không được hiểu là sự chứng thực hay tài trợ của các trang web này, nội dung, quan điểm, sản phẩm hoặc dịch vụ của họ. Bằng cách sử dụng trang web của Thành phố Haltom City, người sử dụng thừa nhận và chấp nhận rằng Thành phố không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tài liệu nào được lưu trữ trên các trang web khác, cũng không chịu trách nhiệm về bất kỳ tài liệu bất hợp pháp, gây xúc phạm, gây khó chịu hoặc bất hợp pháp nào được tìm thấy trên các trang web khác, nguy cơ thương tật hoặc hư hỏng do xem, nghe, tải hoặc lưu trữ các tài liệu này hoàn toàn nằm trong tay người sử dụng. Khi bạn liên kết tới trang web khác, bạn phải tuân theo chính sách bảo mật của trang web mới đó. Thành phố không xác nhận bất kỳ nội dung, quan điểm, sản phẩm hoặc dịch vụ nào được liên kết từ hệ thống này và sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại do sự tin cậy, độ tin cậy hoặc tính kịp thời của thông tin đó.

liên kết bên ngoài
Những bài viết liên quan
Thẻ bài viết
  • 5024 Broadway Ave.
  • Thành phố Haltom, Texas 76117
  • 817-222-7700